Banner - klub żeglarski tryton

Statut klubu

Spis treści

Statut Yacht Club „Tryton”

Rozdział I - Postanowienia ogólne

pkt.1

Yacht Club „Tryton" jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawna.

pkt. 2

Yacht Club działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem Konstytucyjnym RP oraz zgodnie z niniejszym Statutem.

pkt. 3

Yacht Club „Tryton" opiera swa działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swych członków z wyjątkiem etatowych pracowników YC powołanych przez Zarząd.

pkt. 4

Terenem działalności Yacht Clubu „Tryton" jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedziba jego władz miasto Jaworzno.

pkt. 5

Yacht Club „Tryton" może posiadać proporzec i odznakę klubową oraz używać pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

Rozdział II  - Cele i środki działania

pkt. 6

Celem Yacht Clubu ‘Tryton" jest: a) rozwijanie zamiłowali krajoznawczych, popularyzacja wiedzy o Polsce i Świecie przez uprawianie i propagowanie turystyki żeglarskiej. b) popularyzacja czynnego wypoczynku na wodzie w formie rejsów, spływów, obozów szkoleniowych, kursów, itp. c) upowszechnianie kultury i tradycji żeglarskiej oraz turys­tyki poprzez organizowanie imprez o charakterze rekreacyj­nym, turystycznym i sportowym. d)propagowanie potrzeby zachowania, ochrony oraz odnowy środowiska naturalnego.

pkt. 7

Yacht Club „Tryton" realizuje swoje cele poprzez: a)organizowanie turystycznych rejsów żeglarskich i imprez turystycznych b) rganizowanie szkoleń teoretycznych i praktycznych stażowo-szkoleniowych po wodach śródlądowych. c) podnoszenie kwalifikacji swych członków poprzez uczestnic­two i prowadzenie kursów na wyższe stopnie żeglarskie oraz uczestnictwo w kursach instruktorskich PZŻ. d) tworzenie i rozbudowę bazy klubowej droga zakupów i budowy sprzętu żeglarskiego.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

pkt.8

Członkowie Yacht Clubu „Tryton" dzielą się na: a) zwyczajnych b) wspierających c) honorowych

pkt. 9

Członkiem zwyczajnym Yacht Clubu „Tryton" może zostać każda osoba . która złoży pisemna deklaracje członkowska i zostanie przyjęta przez Zarząd YC , z tym, że : a) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tym członkom YC, którzy ukończyli 16 lat życia, b)osoby niepełnoletnie oprócz deklaracji członkowskiej skła­dają pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające zgodę na uprawianie żeglarstwa przez ich podopiecznego, c) członkostwo zwyczajne jest nadawane po odbyciu półrocznego stażu kandydackiego

pkt. 10

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna , któ­ra popiera działalność YC „Tryton" i zadeklaruje wspieranie tej działalności w formie i na zasadach uzgodnionych z Zarządem YC. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd.

pkt. 11

Wyróżniającym się i szczególnie zasłużonym dla działalności Y.C. członkom. Walne zebranie na wniosek Zarządu nadaje tytuł członka honorowego.

pkt.12

Członek zwyczajny ma prawo : a) wybierać i być wybieranym do władz YC „Tryton" - po ukoń­czeniu 16 lat tycia b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu c) korzystać z urządzeń i sprzętu w granicach obowiązujących przepisów i ustaleń. d) do korzystania z pomocy Y.C. w indywidualnym uprawianiu żeglarstwa. brać udział w rejsach i imprezach organizowanych przez Y.C. oraz korzystać ze zniżek w opłatach za używanie sprzętu żeglarskiego i urządzeń klubowych oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Y.C.

pkt. 13

Członek wspierający ma prawo : a) brać udział z głosem doradczym , przez upoważnionego przed­stawiciela w Walnych Zebraniach. b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności YC "Tryton".

pkt. 14

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.

pkt. 15

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz YC b) brania aktywnego udziału we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Y.C. oraz dbania o majątek i własność Y.C. „Tryton", c) przestrzegania zasad koleżeńskości i dyscypliny klubowej, etyki i etykiety żeglarskiej i sportowej. d) stałego podnoszenie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich, e) regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat ustanowionych przez Zarząd Y.C.

pkt. 16

Członek wspierający zobowiązany jest. do popierania działalności YC oraz regularnego wywiązywania się z zadeklarowanej i uzgod­nionej z Zarządem pomocy.

pkt. 17

Utrata członkostwa następuje w razie : a) dobrowolnego wystąpienia b)skreślenia przez Zarząd z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 m-cy c)wykluczenie przez Walne Zebranie na wniosek Sadu Koleżeńskiego są nieprzestrzeganie niniejszego Statutu lub zasad etyki żeglarskiej

pkt. 18

W przypadku nie przestrzegania oraz za przekroczenie przez członka Y.C. zasad regulaminu i zarządzeń Władz Y.C. bądź zasad etyki żeglarskiej. Zarząd Y.C. na podstawie opinii Sadu Kole­żeńskiego może ukarać członka n/w karami: a) upomnienie, b)czasowe zawieszenie w prawach członka Y.C. c) skreślenie z listy członków c)ostateczne wykluczenie z Y.C.z powiadomieniem Komisji Dys­cyplinarnej OZŻ o charakterze przewinienia i podjętych sankcjach

pkt. 19

Powyższe ustalenia nie wykluczają odpowiedzialności cywilnej i karnej członków Y.C. naruszających prawo.

pkt 20

Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania, za pośrednictwem Zarządu, do najbliższego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub nało­żonej karze.

Rozdział IV - Władze Yacht Clubu „Tryton”

pkt. 21

Władzami Y.C. są: a) walne zebranie członków Y.C. b) Zarząd Y.C. c) Komisja Rewizyjna Y.C. d) Sad koleżeński - jako organ pomocniczy powoływany w sytuacjach konfliktowych przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną spośród członków , wybieranych przez Walne Zebranie. Kadencja władz YC "Tryton" trwa 2 lata.

pkt. 22

Wybór władz YC odbywa sie w głosowaniu jawnym lub tajnym, w za­leżności od uchwały Walnego Zebrania.

pkt. 23

Walne Zebranie członków podejmuje proponowane Uchwały zwykłe większości głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeśli Statut nie stanowi inaczej.

pkt. 24

Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykła większością głosów bez wzglądu na ilość obecnych członków YC uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

pkt. 25

Walne Zebranie zwoływane jest. przez Zarząd. O miejscu i terminie zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem.

pkt. 26

Walne Zebranie Yacht Clubu "Tryton" zbiera się raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu, a raz na dwa lata celem dokona­nia wyboru władz YC , członków Sadu Koleżeńskiego i ustalenia planu działania na okres kadencji

pkt. 27

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane : a) na wniosek Komisji Rewizyjnej b) z inicjatywy Zarządu c)na wniosek co najmniej 20% członków YC

pkt. 28

W Walnym Zebraniu udział biorą : a) z głosem decydujacym - członkowie zwyczajni b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście

pkt. 29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy : a) wybór władz Y.C. i członków Sadu Koleżeńskiego b) wybór delegatów na zebranie instancji nadrzędnej, c) dokonywanie zmian w składzie: Zarządu Y.C. Komisji Rewizyj­nej i zmian członków Sądu koleżeńskiego. d) mianowanie członków Honorowych, e) uchwalania zmian w Statucie Y.C. f) podjecie uchwały o rozwiązaniu YC i przeznaczeniu jego majątku g) zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej h) ustalanie na okres kadencji Zarządu głównych kierunków działania i) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej j) rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd i członków YC , oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagają­cych decyzji Walnego Zebrania.

pkt. 30

Zarząd Y.C. jest wykonawca uchwał z Walnego Zebrania oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności programowej i finan­sowej Y.C. i odpowiada za swa pracę przed Walnym Zebraniem i władzami cywilnymi. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

pkt. 31

Zarząd Yacht Clubu "Tryton" składa się z pięciu osób wybiera­nych przez Walne Zebranie.

pkt. 32

Zarząd YC wybiera ze swego grona : v-ce komandora kierownika wyszkolenia żeglarskiego sekretarza skarbnika Komandora-Prezesa Zarządu - Walne Zebranie wybiera w odrębnym głosowaniu

pkt. 33

Zarząd YC ma prawo uzupełnić w swoim składzie jednego członka w miejsce osoby ustępującej. Członków Zarządu odwołuje Walne Zebranie.

pkt. 34

Do obowiązku Zarządu należy: a) realizacja planów YC oraz uchwał Walnego Zebrania b) reprezentowanie YC przed władzami PZŻ i władzami cywilnymi c) zarządzenie majątkiem i finansami YC w granicach budżetu d) zakładanie i utrzymywanie urządzeń klubowych oraz organizowanie remontów e) przyjmowanie, zawieszenie i wykluczanie członków Y.C. f) decydowanie o ulgach i zniżkach od składek i opłat za uczestnictwo w imprezach i rejsach oraz za używanie sprzętu i urządzeń klubowych. g) załatwienie bieżących spraw organizacyjnych i szkoleniowych. h) składanie sprawozdań z działalności YC przed Walnym Zebraniem i) prowadzenie ewidencji i zbieranie składek członkowskich j)powoływanie komisji do celów specjalnych i opracowywanie pla­nów i regulaminów ich działań. k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zarządu YC

pkt. 35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb z tym, że nie mniej jak dwa rasy na kwartał. Postanowienia Zarządu po­dejmowane są w drodze głosowania i zapadają zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności minimum 3-ch osób Zarządu, w przypadku równej ilości głosów za i przeciw, głos Komandora li­czy się podwójnie.

pkt. 36

Postanowienia Zarządu Y.C. obowiązują wszystkich członków Y.C. od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

pkt. 37

W koniecznych przypadkach Zarząd Y.C. ma prawo powołać spośród członków Y.C. swoich pełnomocników którzy uczestniczą w pracach Zarządu z głosem doradczym i posiadają kompetencje nadane im przez Zarząd Y.C.

pkt. 38

Do kontroli działalności Zarządu oraz przestrzeganie niniejszego Statutu przez członków Y.C. Walne Zebranie powołuje Komisja Re­wizyjną .

pkt. 39

Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch osób: a) Przewodniczący b) Sekretarz c) Członek

pkt. 40

Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełni" w swoim składzie jednego członka w miejsce osoby ustępującej. Członków KR odwołuje Walne Zebranie.

pkt. 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu

pkt. 42

Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest: a) Kontrola działalności finansowo-gospodarczej oraz programowo-regulaminowej YC b) Ocena przestrzegania regulaminu i decyzji Zarządu przez członków Y.C. c) składanie Zarządowi YC uwag o wykorzystaniu budżetu d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

pkt. 43

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć w po­siedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

pkt. 44

Członkowie Sadu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne Zebranie na okres kadencji władz YC spośród członków zwyczajnych i hono­rowych, w ilości minimum 3-ch osób . Walne Zebranie wybiera też Przewodniczącego Sadu Koleżeńskiego.

pkt. 45

Do obowiązków Członków Sadu Koleżeńskiego należy wydawanie rozstrzygających werdyktów w sytuacjach konfliktowych na drodze głosowania zwykła większością głosów przy wymaganym składzie Kolegium Sędziowskiego - 3-ch osób.

pkt. 46

Werdykty Kolegium Sędziowskiego są ostateczne i obowiązują obyd­wie strony w rozpatrywanej sprawie. Skład Kolegium ustala Przewodniczący Sadu Koi. każdorazowo do wnoszonej sprawy przez Zarząd , Komisji Rewizyjna lub członka YC

pkt. 47

Członka Sądu Koleżeńskiego odwołuje lub uzupełnia w skła­dzie. Walne Zebranie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą, zasiada; we władzach YC


Rozdział V - Majątek Yacht Clubu „Tryton”

pkt. 48

Majątek Yacht Clubu "Tryton" stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

pkt. 49

Nieruchomości i i ruchomości mogą być przekazywane klubowi przez osoby prawne i fizyczne lub nabywane przez Zarząd z funduszy klubowych.

pkt. 50

Fundusz Klubu stanowią: a) wpisowe i składki członkowski b) wpływy z działalności statutowej c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego d) dochody z działalności gospodarczej e) darowizny, zapisy i dotacje

pkt. 51

Składki członkowskie , oraz wpisowe osób wstępujących do YC jest , uchwalane raz do roku przez Walne Zebranie na wniosek początku danego sezonu żeglarskiego..

pkt.52

Dla ważności oświadczeń zakresie praw i obowiązków majątkowych Yacht Clubu Tryton" oraz do udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Komandora YC oraz Skarbnika lub osób upoważnionych przez Zarząd.

Rozdział VI - Zmiany w Statucie i rozwiązanie Clubu „Tryton”

pkt.53

Zmiany w Statucie uchwala Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Yacht Clubu „Tryton"

pkt.54

Uchwałę w sprawie rozwiązania Yacht Clubu „Tryton" i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwykłą większością głosów.

pkt. 55

W przypadku braku wymaganej ilości osób uprawnionych do głosowa­nia , likwidację przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Us­tawy nr 104 z dn. 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach".

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

pkt.56

Statut Yacht Clubu "Tryton" obowiązuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Klubu przez Sąd Wojewódzki w Katowicach.