Banner - klub żeglarski tryton

Patenty żeglarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z dn. 16. 04. 2013 r. poz.460) w sprawie uprawiania turystyki wodnej, dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m są patenty:

  1. żeglarza jachtowego
  2. jachtowego sternika morskiego
  3. kapitana jachtowego

natomiast dokumentami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do prowadzenia jachtów motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

  1. sternika motorowodnego
  2. motorowodnego sternika morskiego
  3. kapitana motorowodnego
  4. mechanika motorowodnego

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są licence do:

  1. holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i motorowych
  2. holowania statków powietrznych

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA JACHTÓW ŻAGLOWYCH OD 2013 roku

Patent Wymagania Uprawnienia
ŻEGLARZ JACHTOWY

Ukończony 14 rok życia.

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Na egzaminie okazać dowód tożsamości.

Korzystający ze zniżek: leg. szkolna lub studencką.

Małoletni: pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.

Prowadzenie jachtów żaglowych o dł. kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

JACHTOWY STERNIK MORSKI

Ukończony 18 rok życia.

Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie 200 godzin żeglugi.

Zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.

Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach morskich o dł. kadł. do 18m

KAPITAN JACHTOWY

Posiada patent jachtowego sternika morskiego.

Odbyła co najmniej 6 rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o dł. powyżej 7,5 m. oraz odbyła jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości powyżej 20m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które uzyskały patenty żeglarskie wydane od 2013 r. Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać wymienione, na wniosek posiadacza, na patenty wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki, z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

UPRAWNIENIA MOTOROWODNE OD 2013 roku.

Patent Wymagania Uprawnienia
STERNIK MOTOROWODNY

Ukończony 14 rok życia.

Zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Na egzaminie okazać dowód tożsamości.

Korzystający ze zniżek: leg. szkolna lub studencką.

Małoletni: pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.

Prowadzenie jachtów motorowych o dł. kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Ukończony 18 rok życia.

Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie 200 godzin żeglugi.

Zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich o długości kadłuba do 18m

KAPITAN MOTOROWODNY

Posiadanie patentu motorowodnego sternika morskiego.

Odbycie co najmniej 6 rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o dł. powyżej 7,5 m. oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości powyżej 20m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich.

MECHANIK MOTOROWODNY

Posiadanie patentu motorowodnego.

Zaliczony staż co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW.

Zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które uzyskały patenty wydane od 2013 r. Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać wymienione, na wniosek posiadacza, na patenty wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki, z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

UPRAWNIENIA NA HOLOWANIE

Patent Wymagania Uprawnienia
HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO

Ukończony 18 rok życia.

Posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego.

Holowanie narciarzy wodnych lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji.

HOLOWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH

Ukończony 18 rok życia.

Posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego.

Holowanie statków powietrznych (spadochron, lotnia, paralotnia, wirolot, itp.).